1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma

SOHAL
Krzysztof Wnuk
ul. Szmaragdowa 1 26-110 Skarżysko – Kamienna
NIP 663-125-05-60.
Regon 363 364 293.

Filia: 25-734 Kielce ul.Jagiellońska 70

adres poczty elektronicznej: krzysiek@morskie-kielce.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH


2.1. Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu umożliwienia przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Dane kupujących, którzy zdecydowali się na założenie profilu w Sklepie są przetwarzane za ich zgodą, w celu uproszczenia procesu składania zamówień. Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas kontaktu email będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie pośrednikowi firmie DotPay S.A. w zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem.
2.2. Niektóre obszary Sklepu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies pozwalają użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Sklepie. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie ich z dysku. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki, Administrator nie gwarantuje jednak poprawnego działania wszystkich funkcji Sklepu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
2.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres :ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj oraz opcjonalnie numeru NIP.

3. PRZETWARZANIE DANYCH


3.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia takiej umowy.
3.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda Usługobiorcy/Klienta.


4. KONTROLA ORAZ DOSTĘP DO TREŚCI SWOICH DANYCH


4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, żądania zaprzestania przetwarza danych.
4.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep.sohal@gmail.com


5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


5.1.
Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

SZYBKA PACZKA

Przesyłki docierają do 4 dni
 

KURIER GRATIS

... do zakupów powyżej 400zł
 

535 274 424

czynne:
  PN-WT-ŚR-PT: 11.00 - 17.00
  CZW 11.00 - 19.00
  SO 10.00 - 14.00